TƯ VẤN LUẬT THƯƠNG MẠI

15/50 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
0939 858 898
luatsucncvietnam@gmail.com
TƯ VẤN LUẬT THƯƠNG MẠI

Điều kiện để trở thành thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam

Điều kiện để trở thành thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Thương Mại 2005: “1. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”.
123 04/08/2023

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt nam

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt nam

Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam
84 04/08/2023

Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện qua các hình thức nào?

Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện qua các hình thức nào?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Thương mại 2005: “Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu”.
101 04/08/2023

Thời điểm chuyển rủi ro theo quy định của luật thương mại 2005

Thời điểm chuyển rủi ro theo quy định của luật thương mại 2005

Thời điểm chuyển rủi ro được xác định tùy vào từng trường hợp cụ thể quy định từ điều 57 đến điều 61 Luật Thương mại 2005:
109 04/08/2023

Trường hợp nào mặc dù đã chuyển rủi ro cho bên mua nhưng bên bán vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa?

Trường hợp nào mặc dù đã chuyển rủi ro cho bên mua nhưng bên bán vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa?

Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.
115 04/08/2023

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn là một trong hai hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa. Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về một giao dịch tài sản cơ sở ở một mức giá xác định trước.
161 04/08/2023

Các hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005

Các hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005

Theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
98 03/08/2023

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách cho khách hàng những lợi ích nhất định”.
94 03/08/2023

Các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của Luật Thương mại năm 2005

Các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của Luật Thương mại năm 2005

Theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì hoạt động trung gian thương mại bao gồm: Địa diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý thương mại
95 03/08/2023

so sánh đại diện cho thương nhân và ủy thác mua bán hàng hóa

so sánh đại diện cho thương nhân và ủy thác mua bán hàng hóa

Là hoạt động trung gian thương mại, trong đó một bên nhận thực hiện một hoạt động thương mại cho bên kia và được nhận thù lao
149 03/08/2023

Danh mục bài viết

Bài viết mới